พญามือเหล็ก วีรชนแห่งดอยประตูผา


                 พญามือเหล็กหรือเจ้าพ่อประตูผา แห่งเขลางนคร เป็นยอดขุนพลของเจ้าลิ้นก่าน กษัตริย์เขลางนคร มีผลงานเป็นที่ประจักษ์กล้าหาญและจารึกว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๒๕๑-๒๒๗๕ เป็นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชสมัยที่พระเจ้าท้ายสระต่อพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์โน้น แคว้นล้านนาไทยตกภายใต้อิทธิพลของพม่าเกือบทั้งสิ้น