เผยสาเหตุที่ กษัตริย์แห่งเลโซโท เสด็จฯ สักการะพระบรมศพ ในหลวง ร.9


 

 

สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท เสด็จฯ สักการะพระบรมศพ น้อมลำรึกพระมหากรุณาธิคุณ น้อมนำปรัชญาเศรษกิจพอเพียงไปปรับใช้ จนเกษตรเลโซโทสามารถผลิตอาหารได้