เปิดพระราชบันทึกรัชกาลที่ ๗ "คณะราษฎรและการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง" เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๕


 

 

" ข้าพเจ้าเองก็ให้อภัย แก่ท่านทั้งหลายมานานแล้ว "

 

เป็นพระราชดำรัสใน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ตรัสกับคณะราษฎร อันประกอบด้วย พระยามโนปกรณ์นิติธาดา พระยาศรีวิสารวาจา พระยาปรีชาชลยุทธ พระยาพหลพลพยุหเสนา และหลวงประดิษฐ์มนูธรรม ซึ่งโปรดให้เข้าเฝ้าที่วังสุโขทัย ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕