ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชโองการโปรดสถาปนา “สมเด็จพระสังฆราช”