หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช


 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

          จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญด้วยพระวิริยอุตสาหะ และพระปรีชาสามารถ เพื่อพระราชทานความผาสุกร่มเย็นแก่พสกนิกรทั่วประเทศ นิทรรศการประกอบด้วยเอกสารจดหมายเหตุ ภาพถ่าย สื่อโสตทัศนศึกษา รวมทั้งการจำลองบรรยากาศที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริง รวม 27 หัวข้อ จัดแสดงในอาคารจัดแสดงนิทรรศการ 2 อาคาร คือ อาคาร 3 และอาคาร 4 มีพื้นที่จัดแสดง 9,000 ตารางเมตร สามารถเข้าชมนิทรรศการได้ทุกวัน เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0 – 2902 – 7940-42 ต่อ 103 และ 113