ภาพหาชมยาก ครั้งหนึ่งสมเด็จพระพี่นางฯ ทรงสอนหนังสือนิสิต


 

น่าประทับใจ เมื่อได้ชมภาพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมัยทรงสอนหนังสือให้ นิสิตรุ่นแรกๆ ด้วยพระสิริโฉมงดงาม จึงทำให้นิสิตรุ่นนั้นนั่งอึ้งมอง จนพระองค์ทรงตรัสว่า “เอ้า มัวแต่จ้องฉันอยู่นั่น ไม่จดกันเล่า”