รายงานพิเศษ : คนไทยโชคดีสุด ที่มีในหลวง


 

         ภาพพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนัก ใช้ชีวิตสมถะและใกล้ชิดราษฎร กลายเป็นภาพที่คุ้นชินตาของปวงชนชาวไทยมาช้านาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ “พ่อหลวงของปวงประชาราษฎร์” ผู้ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม พระองค์ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทพระสติปัญญา และตรากตรำพระวรกายอย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อค้นคว้าหาแนวทางการพัฒนา และช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นนี้ ปรากฏเป็นที่ประจักษ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,350 โครงการ ล้วนแต่เป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนแท้จริง