จดหมายจากในหลวง ถึง สมเด็จพระเทพ ฯ


 

จดหมายจากในหลวง ถึง สมเด็จพระเทพฯ  วันที่ 6 ตุลาคม 2547  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำเผยแพร่